MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer
 • שירותי אדמיניסטרציה ונאמנות למס לקרנות גידור וקרנות השקעה

  החברה לנאמנות היא מהחברות המובילות במתן שירותי אדמיניסטרציה ונאמנות למס לקרנות גידור וקרנות השקעה אחרות (קרנות הון סיכון, קרנות מנוף, קרנות נדל"ן ואחרות). החברה מלווה את קרנות הגידור, לרוב מהשלבים הראשונים של הקמתן ורישומן כישות משפטית, בהתקשרויות מול המשקיעים ובהתנהלות מול הבנקים בהם נפתחים חשבונות הקרנות, וכן מול רשויות המס כנאמן מס. החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא והדוק עם מנהלי הקרנות ועם הגורמים המעניקים להן שירותים.


  שירותי החברה:

  • עריכת מסמכי אדמיניסטרציה
  • מעקב אחר כניסת משקיעים לקרן
  • פיקוח ובקרה על כניסה ויציאה של כספים מחשבון הקרן
  • ניהול מרשם משקיעים בקרן (לרבות רובדי השקעה)
  • מתן אישורים בדבר שווי זכויות בקרן
  • ניכוי מס במקור למשקיעים בקרן במועד אירוע המס והעברתו לרשויות המס
  • הכנת אישורים למשקיעים בדבר שיעור המס שנוכה
  • מסירת דיווחים שנתיים למס הכנסה בדבר שיעור המס שנוכה
  • שירותי בנקאות ותפעול מלאים (ללקוחות בעלי חשבון ב U-Bank)

 • שירותי השלשה (escrow) ו"סוכן משלם" (Paying Agent)

  החברה לנאמנות מעניקה מגוון רחב של שירותי escrow ליחידים ולתאגידים הכוללים החזקה, חלוקה ו/או העברה בנאמנות של כספים, ניירות ערך, נכסי נדל"ן ונכסים אחרים בהתאם לתנאי והוראות הסדרי נאמנות המוגדרים באופן ייעודי לכל עיסקה ועיסקה. 


  לחברה ניסיון רב במתן שירותי השלשה וסוכן משלם בעסקאות מיזוגים ורכישות של תאגידים מקומיים וזרים, והיא ליוותה בשנים האחרונות כמה מהעסקאות הגדולות במשק הישראלי.

 • שירותי החזקת נכסים והשאלת שם

  החברה לנאמנות מציעה ללקוחות המעוניינים בשמירה על דיסקרטיות בנוגע לבעלותם על נכסים (כספים, נכסים פיננסיים, נדל"ן ואחרים), שירותי החזקה של נכסים אלו על שמה.
  החברה "משאילה" את שמה ונרשמת באופן פורמאלי בלבד כבעלת הנכסים, בין אם כבעלת חשבון הבנק בהם מופקדים הנכסים, ובין אם במרשם החוקי של הנכס (רשם החברות, רשם המקרקעין). עם זאת, יודגש כי זהות הבעלים מדווחת כדין לרשויות המס ולרשויות לאיסור הלבנת הון.

 • נאמנות לתכנון בין דורי

  החברה לנאמנות מציעה שירותי נאמנות ללקוחות פרטיים המבקשים להסדיר את אופן שמירת וחלוקת נכסיהם לדור הבא, אם לצורך הבטחת הכנסת והחזקת הדור הבא, אם מטעמי "שלום המשפחה" ומניעת מחלוקות עתידיות, או מכל סיבה אחרת. החברה לנאמנות ממונה ומוסמכת כנאמן אובייקטיבי, מהימן, מקצועי ויציב שיפעל בהתאם להנחיות ולהוראות שניתנו עוד בחיי המוריש.

 • נאמנות לגרעיני שליטה

  החברה לנאמנות מעניקה שירותי נאמנות לגרעיני שליטה המורכבים ממספר בעלי מניות המבקשים לקבוע בינם לבין עצמם כללי התנהלות ונוהלי הצבעה אחידים.

  החברה משתתפת כנאמן באסיפות כלליות של החברה שמניותיה מוחזקות בידי גרעין השליטה, וכן באסיפות מקדמיות של חברי הגרעין שבהן נקבע אופן ההצבעה באסיפה הכללית. כמו כן, מפקחת החברה לנאמנות על עמידה בהסדרים פנימיים בין חברי הגרעין, ביניהם הסדרי מכירה ורכישה של מניות.

 • נאמנות לעסקאות הלוואה ואשראי

  החברה משמשת כנאמן לעסקאות הלוואה ואשראי של גופים מסחריים ומוסדיים מובילים במשק. 

  החברה מפקחת באופן שוטף על עמידתו של הגוף המלווה בקריטריונים ובהתחייבויות (covenants) שלקח על עצמו במסגרת העיסקה, ובכלל זה על הוספה, החלפה ושחרור ביטחונות בהתאם לצורך ולאמור במסמכי ההלוואה. 

 • נאמנות לסוכנויות ביטוח

  החברה משמשת כנאמן לחשבונות נאמנות המתנהלים בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, לפיהן סוכנויות ביטוח הגובות כספים ממבוטחים חייבות להבטיח שהכספים שנגבו יועברו לידי חברות הביטוח, בין היתר על ידי הפקדתם לחשבון נאמנות לצורך העברתם לחשבונות מורשים בלבד.

  הערה: במתן שירותיה, כפופה U-Bank חברה לנאמנות בע"מ לכל הוראות הדין החלות על מתן שירותי נאמנות, לרבות בכל הנוגע לדיווחים הנדרשים לרשויות השונות, ומתן שירותי הנאמנות ניתנים בשים לב להוראות אלה.