MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

נאמנויות פרטיות

U-Bank, באמצעות חברת הבת U-Bank חברה לנאמנות בע"מ, הוא הנאמן המועדף על מנהלי קרנות הנאמנות המובילות בישראל. החברה לנאמנות היא אחת הוותיקות והגדולות בארץ, עם למעלה מחמישים שנות מוניטין, ומספקת מגוון שירותי נאמנות לגופים מוסדיים מרכזיים בשוק ההון כמו גם ללקוחות פרטיים.

שירותי השלשה ((escrow ו"סוכן משלם" (Paying Agent)

החברה לנאמנות מעניקה מגוון רחב של שירותי escrow ליחידים ולתאגידים הכוללים החזקה, חלוקה ו/או העברה בנאמנות של כספים, ניירות ערך, נכסי נדל"ן ונכסים אחרים בהתאם לתנאי והוראות הסדרי נאמנות המוגדרים באופן ייעודי לכל עיסקה ועיסקה. 

לחברה ניסיון רב במתן שירותי השלשה וסוכן משלם בעסקאות מיזוגים ורכישות של תאגידים מקומיים וזרים, והיא ליוותה בשנים האחרונות כמה מהעסקאות הגדולות במשק הישראלי.


שירותי החזקת נכסים והשאלת שם

החברה לנאמנות מציעה ללקוחות המעוניינים בשמירה על דיסקרטיות בנוגע לבעלותם על נכסים (כספים, נכסים פיננסיים, נדל"ן ואחרים), שירותי החזקה של נכסים אלו על שמה.

החברה "משאילה" את שמה ונרשמת באופן פורמאלי בלבד כבעלת הנכסים, בין אם כבעלת חשבון הבנק בהם מופקדים הנכסים, ובין אם במרשם החוקי של הנכס (רשם החברות, רשם המקרקעין). עם זאת, יודגש כי זהות הבעלים מדווחת כדין לרשויות המס ולרשויות לאיסור הלבנת הון. 


נאמנות לתכנון בין דורי

החברה לנאמנות מציעה שירותי נאמנות ללקוחות פרטיים המבקשים להסדיר את אופן שמירת וחלוקת נכסיהם לדור הבא, אם לצורך הבטחת הכנסת והחזקת הדור הבא, אם מטעמי "שלום המשפחה" ומניעת מחלוקות עתידיות, או מכל סיבה אחרת. החברה לנאמנות ממונה ומוסמכת כנאמן אובייקטיבי, מהימן, מקצועי ויציב שיפעל בהתאם להנחיות ולהוראות שניתנו עוד בחיי המוריש.