MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

אשראי זמין לכל מטרה

U-Bank הבנק הבינלאומי מעמיד לרשות לקוחותיו אשראי זמין המאפשר להם להגשים את שאיפותיהם ולקדם את מטרותיהם.

הבנק מציע ללקוחותיו הלוואה לכל מטרה בגובה של עד שליש משווי נכסיהם הפיננסיים בבנק.

כמו כן יכול הלקוח ליהנות מהלוואה למימון רכב עד גובה 80% משווי הרכב, ומאפשרות למסגרת אשראי נדיבה של עד פי שלוש מגובה משכורתו החודשית.


מתן ההלוואה והאשראי ניתנים ללקוחות בעלי וותק מינימלי וכפופים להמצאת ביטחונות כנדרש ולשיקול דעת הבנק.