MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

ייעוץ פנסיוני לעתיד בטוח

כפי שחיסכון פנסיוני שונה במטרותיו ובאופיו מהשקעה רגילה, מערך הייעוץ הפנסיוני של U-Bank שונה באופיו מייעוץ השקעות רגיל, ומתמקד בהבטחת ביטחון פיננסי ואיכות חיים גבוהה לעת זקנה.

מחויבות עמוקה לרווחת הלקוח

החיסכון הפנסיוני מהווה אמנם חלק אינטגרלי מתיק ההשקעות של הלקוח, אך U-Bank הבנק הבינלאומי רואה בו מרכיב נפרד וייחודי, המחייב חשיבה מעמיקה וידע מקצועי רחב. 

כספי הפנסיה מיועדים לתקופה שבה המבוטח לעתים אינו יכול לייצר הכנסות חדשות, ועלול לסבול מקשיים בריאותיים ואחרים הקשורים לגיל המתקדם.

ייעוץ פנסיוני מעמיק הוא לפיכך אחריות כבדה, והבנק חש מחויבות עמוקה לשמירה על ערך ההשקעה ולהשגת תוצאות אופטימליות לאורך שנים.
הייעוץ הפנסיוני האישי מהווה אלמנט מרכזי בשירות ללקוח, והבנק מקצה לתחום זה את מיטב היועצים, אשר עוברים הכשרות מקצועיות שוטפות ומתעדכנים דרך קבע בכל הנעשה בתחום רגיש זה. הייעוץ מתבצע עפ"י קריטריונים שקבע משרד האוצר והיועצים מחויבים לפעול על פי נהלים ואמות מידה מחמירות במיוחד.


דגשים בייעוץ פנסיוני

יועצי הפנסיה של U-Bank הבנק הבינלאומי מתמקדים בשלושה פרמטרים עיקריים בבואם לגבש תוכנית חיסכון המיועדת לעת הפרישה שמטרתה להבטיח הכנסה קבועה ומכובדת בגיל המבוגר ולמשך כל ימי המבוטח:


בקרה ושיפור של דמי הניהול

דמי הניהול השנתיים הנגבים מהתיק הפנסיוני מצטברים במהלך השנים לסכומים משמעותיים, ומשפיעים על הסכום שיעמוד לרשות המבוטח לעת פרישה. הפרשים של אחוזים בודדים, ואף של שברי אחוזים, יכולים להתבטא בסופו של דבר בהפרש של אלפי שקלים בקצבה החודשית. 

יועצי הבנק בוחנים לעומק את כל תוכניות הפנסיה של הלקוח, ומוודאים שהוא אינו משלם דמי ניהול גבוהים מדי אשר עלולים לגרום להוצאות מיותרות של מאות אלפי שקלים.


בחירת מסלול פנסיוני אופטימלי

אפיקי ההשקעה הפנסיונית כוללים בדרך כלל מרכיב ביטוחי בהיקף כזה או אחר, כגון ביטוח חיים או ביטוח אובדן כושר עבודה. היקף המרכיב הביטוחי משפיע באופן משמעותי על הסכום שיצטבר בגיל הפרישה; במקביל, למבוטחים רבים יש תוכניות ביטוח נוספות שאינן קשורות למסלול הפנסיוני. 

יועצי הבנק בוחנים את צרכיו הביטוחיים של הלקוח ואת הפוליסות שברשותו, ועל פי התמונה הכוללת מתאימים את המרכיב הביטוחי ביחס למרכיב החיסכון בתוכנית הפנסיה שלו.


תכנון פנסיוני דינאמי ואקטיבי

יועצי הפנסיה של U-Bank אינם רואים בתכנון הפנסיוני צעד חד-פעמי, אלא תהליך דינאמי מתמשך אשר מושפע הן משינויים במצב האישי של המבוטח, כגון התרחבות המשפחה, שינויים במצב המשפחתי, שינויי קריירה וכדומה; והן מהתפתחויות בשוק ההון, כגון שינויי חקיקה ורגולציה, שינויים בקופות ובקרנות השונות, כלים פיננסיים חדשים ועוד. 


היועצים הפנסיוניים של הבנק עוקבים באופן שוטף אחר תיק הביטוח הפנסיוני של הלקוח, תוך חשיבה רעננה והתחשבות בכל השינויים שהוזכרו לעיל. במקרה שתהליך הבקרה מעלה כצורך בשינויים בהרכב התיק, מעדכן היועץ ביוזמתו את הלקוח ומעביר לו המלצות מפורטת ומנומקות באשר לשינויים הנדרשים.


מערכת ייעודית תומכת החלטות

U-Bank פיתח מערכת ייחודית אשר תומכת במנגנון הייעוץ הפנסיוני ומאפשרת הרצת תרחישים שונים של מצב המבוטח בעתיד.

המערכת מסייעת ליועץ לבנות לכל לקוח את תוכנית הפנסיה האופטימלית עבורו, ולהתאים אותה לכל שינוי במצב הלקוח ובשוק ההון. למערכת מוזנים נתונים פיננסיים מגוונים והיא מעודכנת בכל שינוי וחידוש בענף.