MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

מערכת זה``ב

זיכויים והעברות בזמן אמת - העברת כספים לבנקים אחרים במהירות ובמהלך יום העסקים

מהי מערכת זה"ב?

 • מערכת זה"ב הינה מערכת מתקדמת, יעילה ואמינה להעברת כספים בשקלים. המערכת הושקה ב-2007 ע"י בנק ישראל ומתופעלת על ידו.

 • מערכת זה"ב מאפשרת להעביר כספים בשקלים באופן מיידי - בטווח זמן של לכל היותר שעתיים מרגע אישור   הפעולה - בין בנקים בישראל.

 • העברה הינה סופית (אינה ניתנת לביטול) ומשתקפת בזמן אמת הן בחשבון המעביר והן בחשבון המוטב.

 • העברות הכספים במערכת זה"ב מתבצעת רק באמצעות מספר זה"ב - IBAN.

 • השימוש במערכת אינו מוגבל לא בסכום מינימום ולא בסכום מקסימום.


מהו מספר זה"ב IBAN?

 • מספר הזה"ב הינו קוד בינלאומי המשמש לזיהוי הלקוח.

 • מספר הזה"ב IBAN מורכב מ-23 תווים הכוללים את מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון של הלקוח, וכן את  קוד המדינה וספרת ביקורת.

 • לכל חשבון בישראל יש מספר זה"ב ייחודי לו ובאמצעות מספר זה מתבצעת העברת הכספים.


באילו עסקאות כדאי להשתמש במערכת זה"ב?

 • בעסקאות הכרוכות העברת טובין כנגד תשלום כגון: עסקת יצוא או יבוא.

 • בעסקאות של העברת בעלות על נכס כגון: מכירת דירה או מכונית.

 • בעסקאות דחופות או בעלות חשיבות מיוחדת לאחד הצדדים, ובעיקר בעסקאות בסכומים גבוהים.


איך מבצעים העברה מחשבונך?

 • העברת זה"ב תתאפשר באמצעות בנקאי בסניף או משלוח פקס/מתן הוראה טלפונית לסניף בו מתנהל חשבונך.

 • לביצוע העברה בנקאית באמצעות מערכת זה"ב תתבקש לציין את מספר הזה"ב של החשבון המוטב ואת שמו באנגלית.


איך לקבל כספים בחשבונך?

אם ברצונך לקבל כספים באמצעות מערכת זה"ב באפשרותך לברר מהו מספר הזה"ב של חשבונך:

 • יובנק אונליין - תפריט שירותים > מערכת זה"ב - מספר זה"ב

 • בעזרת הבנקאי בסניף

 • העברת זה"ב כרוכה בעמלה כמפורט בתעריפון עמלות הבנק.


* השירות ניתן בשפה העברית או אנגלית (מותנה בבחירת הלקוח).