MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

  

נושא

פעולה

עלות ביצוע פעולה באינטרנט

עלות ביצוע פעולה בסניף

ניהול חשבונך

העברות שקלים לחשבון בתוך הבנק או מחוצה לו

עמלת פעולה ערוץ ישיר - 1.8 ש"ח 

עמלת פעולה ע"י פקיד - 6.3 ש"ח

הזמנת פנקסי שיקים אישיים

5.85 ש"ח לפנקס

9  ש"ח לפנקס

הזמנת פנקסי שיקים עם העתק

3.9  ש"ח לפנקס

6  ש"ח לפנקס

העברות ברשימה (לרבות משכורת)

1.8  ש"ח לכל זיכוי

23 ש"ח לכל זיכוי

ביצוע תשלומי שוברים לבזק ולחברת חשמל

פטור מתשלום עמלה

 עמלת פעולה ע"י פקיד- 6.3 ש"ח

העברה במערכת הזיכויים והעברות בזמן אמת (RTGS) – העברת זה"ב – עד 1 מש"ח

5.5 ש"ח

עמלת פעולה ע"י פקיד- 6.3 ש"ח

העברה במערכת הזיכויים והעברות בזמן אמת (RTGS) – העברת זה"ב – מעל 1 מש"ח

10 ש"ח

38 ש"ח

 מט"ח

עמלת חליפין (מט"י/ מט"ח) – מעל 100$

0.0875%
מינ' - 5.0$
מקס' - 2,475$

 

0.175%
מינ' - 6.25$
מקס' - 2,750$

 

עמלת חליפין (מט"י/מט"ח) - עד 100$

1.5$

3$

העברת מטבע חוץ לחו"ל  (מעל 200$) - חד פעמית

0.1313%
 
מינ' - 18.75$
מקס' - 165$

0.175%

מינ' - 25$
מקס' - 175$

העברת מט"ח בארץ – לחשבון אותו לקוח

7.5$

10$

העברת מט"ח בארץ – העברה אחרת

0.1313%
מינ' - 18.75$
מקס' - 165$

0.175%
מינ' - 25$
מקס' - 175$

העברות מט"ח (בארץ ולחו"ל) - מתחת ל- 200$

9$

12$

העברת מט"ח לחשבון לקוח אחר - בתוך הבנק

7.5$

10$

רכישת/מכירת מט"ח

50%  הנחה בעמלת חליפין ברכישה ומכירת מט"ח

(בכפוף לעמלות מינ'/מקס' )

*לקוח הנהנה מהטבות בשער החליפין בפעילותו מול הסניף/חדר עסקאות מט"ח, ייהנה מאותן ההטבות

תשלום עמלת חליפין בגובה 0.175% מהסכום

פיקדונות

הפקדה לחיסכון לילדים (ס.ח. 382)

הטבה של 0.1% בריבית לשנה

אין הטבה

הפקדה לחיסכון לדירה (ס.ח. 396)

הטבה של 0.1% בריבית לשנה

אין הטבה

הפקדה לחיסכון לעתיד (ס.ח. 222)

הטבה של 0.1% בריבית לשנה

אין הטבה

הלוואות

פירעון הלוואה ישירה

ללא עמלה

*בגין הלוואה שנלקחה ונפרעת באמצעים הישירים בלבד (אתר ו/או אפליקציה)

תשלום עמלת פירעון מוקדם בסכום של 60 ש"ח 

פירעון מוקדם של הלוואה

פטור

60 ש"ח

טיפול באשראי ובטחונות – הלוואה שאינה לדיור

פטור

עד 100,000 ₪ פטור

מעל 100,000 ₪ 1.7%

מינ' 500 ₪

מק' 10,000 ש"ח

ני"ע

קניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – מניות ואג"ח

0.3%

מינ' -39 ש"ח
מקס' – 6,900 ש"ח

0.64%

מינ' – 40 ₪
מקס'- 7,000 ש"ח

קניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – מלווה קצר מועד

0.1%
מינ'- 15 ₪
מקס' – 6,900 ש"ח

0.11%
מינ' – 16 ₪
מקס' – 7,000 ש"ח

קניה/מכירה של ני"ע בחו"ל – מניות, אג"ח וקרנות בחו"ל

0.25%
מינ' – 39$
מקס' -6,900$

0.85%
מינ' – 40$
מקס'- 7,000$

קניה/מכירה של ני"ע בחו"ל - אופציות

0.25%
מינ' – 9.75$ לאופציה
מקס' -390$ לאופציה

0.9%
מינ'- 10$
מקס' -400$

קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף

עמלה בשיעור 2.5% מהפרמיה
(מינ' - 10 ש"ח / מקס' – 95 ש"ח לאופציה)

עמלה בשיעור 5% מהפרמיה
(מינ' - 12 ש"ח / מקס' - 100 ש"ח לאופציה)

הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח - מניות

פטור

25 ש"ח

הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח – אופציות מעוף

פטור

12 ש"ח

סחר חוץ

יבוא טובין - חשבון פתוח מעל 1,000$

0.375%
מינ' - 30$

0.5%
מינ' - 40$

יבוא טובין - חשבון פתוח עד 1,000$

21.0$

28.0$

יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת פתיחה - עד 3 חודשים

1.35%
מינ' - 144.0$

1.5%
מינ' - 160.0$

יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת פתיחה - מעל 3 חודשים

0.3% לכל חודש נוסף
 או חלק ממנו

1/3% לכל חודש נוסף או חלק ממנו

יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת תיקון

49.5$

55.0$

שירותים ומידע כללי

שאילתות מידע במגוון נושאים

ללא עמלה

עמלת פעולה ע"י פקיד - 6.3 לשאילתה

הנפקת דוחות סטנדרטיים כגון: פירוט תיק ני"ע, אישורי יתרות וכד'

ללא עמלה

15 ש"ח לדו"ח
קבלת דו"ח תקופתי בדואר - ללא עלות

הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח

פטור

6.3 ש"ח

 

לתשומת לבכם, ההטבות הן ביחס לעמלות המפורטות בנוהל תעריף ובכפוף לעמלות מינימום. לקוח אשר מקבל הטבה מיוחדת בפעילותו מול הסניף/יחידה,יחויב בעמלה הנמוכה מבין השתיים. ההטבות המפורטות בטבלה שלעיל הינן בהתאם לתעריפון עמלות ליחידים ולעסקים קטנים.

לצפייה בהטבות ביצוע פעולות באינטרנט לעסקים גדולים לחץ כאן

Web Content Viewer