MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

העברות כספים אקראיות בתוך הבנק ומחוצה לו

יובנק אונליין מאפשר לך לבצע העברות כספיות אקראיות בין חשבונותיך ולצד ג' בנוחות ומהירות, ובנוסף גם ליהנות מהנחות בעמלות. ניתן לבצע העברות גם באמצעות באפליקציות הסלולריות. פשוט מקליקים ומעבירים.


מי יכול לבצע העברות?

כל לקוח שברשותו קוד לאינטרנט ובעל הרשאה לבצע פעולות לטובת צד ג' יכול להעביר כספים מהחשבון כשהסכום המקסימלי להעברה הוא 6000 ש"ח להעברה חד פעמית ועד 50 אלף שח ביום.

על מנת לקבל הרשאה לביצוע העברות, עליך לגשת לסניף ולחתום עלך הרשאה מתאימה.


צריך העברה בסכום גדול יותר?

הפתרון הוא מוטב מוגדר