MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

ביצוע תשלומים למוסדות ממשלתיים

באמצעות השירות ללקוחות המנויים על שירות "האון-ליין" יוכלו לבצע תשלומים למוסדות ממשלתיים, בשיתוף עם שרת התשלומים הממשלתיים.


סוגי התשלומים הניתנים לביצוע:

1.   רשות המסים בישראל - תשלום מע"מ, תשלומי מס הכנסה, תשלומי מס יבוא לאגף המכס

2.   המוסד לביטוח לאומי - תשלומי מבוטח, תשלומי מעסיקים, תשלומי משק בית

3.   משרד התחבורה -רישיונות נהיגה, רישיונות רכב, רישיונות צמ"ה

4.   משרד המשפטים - תשלום לרשם החברות, תשלום אגרת רשיון שמאי המקרקעין, תשלומי אגרות מועצת רואי חשבון, תשלומי אגרות רשם הפטנטים

5.   מנהל מקרקעי ישראל- תשלומים שונים

6.   משרד החוץ- תשלומים שונים

7.   משרד האוצר-תשלומי אגרות חברות ביטוח

8.   תשלומי סוכני ביטוח עבור רשיונות ובחינות

9.   משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אגף מדור תשלומים - תשלום אגרות ושכר, קרן תמורה - המדען הראשי

10. משרד התקשורת - אגרת תדרים

11. משרד הבריאות - תשלומי אגרות לאגף הרוקחות

12. משרד הפנים -תשלומי רישיון להחזקת כלי ירייה

13. משטרת ישראל- תשלומי קנסות משטרה 

*יתכנו שינויים מעת לעת ברשימת המוסדות.