MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

2015 | U-Bank הבנק הבינלאומי 

בשנת 2004 קבוצת הבינלאומי בראשות בינו צדיק רכשה את הבנק, במסגרת אסטרטגיית התרחבות באמצעות רכישת בנקי נישה מתמחים.

בשנת 2015 הושלם המיזוג של יובנק בע"מ עם ולתוך הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

נכסי הבנק והתחייבותיו הועברו לבנק הבינלאומי והוא אינו משמש כאישיות נפרדת. סניפי יובנק ממשיכים לפעול במתכונת הרגילה בה פעלו קודם למיזוג.

הבנק נקרא מעתה U-Bank, שם המדגיש את התמחותו בבנקאות פרטית המתמקדת בלקוח. הבנק שמר על קיומו העצמאי כישות נפרדת וכמותג 

ייחודי בענף הבנקאות בישראל. הבנק נהנה מאז מהאיתנות הפיננסית הנובעת מהשתייכותו לקבוצת הבינלאומי, מהקבוצות הבנקאיות המובילות בישראל.