MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer
  • 2015

    בהתאם לחוזר שפורסם ע"י המפקח על הבנקים ביום 28 באפריל 2015, נדרשים תאגידים בנקאיים לפרסם דוח על הסיכונים שיכלול מידע כמותי מפורט ומידע (Financial Stability Board) איכותי על סקירת הסיכונים ואופן ניהולם לפי דרישות הגילוי של באזל, הועדת ליציבות פיננסית ומקורות אחרים.