MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

הבנק הבינלאומי בלט מאז ומתמיד כבנק המנהל את עסקיו באמינות ובהוגנות. הקוד האתי של הבנק הבינלאומי הינו תעודת הזהות הערכית של הבנק. הקוד והערכים אותם הוא מייצג מעצבים את התשתית המוסרית לפעילותנו כבנק ומשמשים מצפן לכל העובדים.

הקוד האתי הוא נדבך נוסף ביצירת תרבות ארגונית בקבוצת הבינלאומי אשר משלבת מצוינות עסקית עם מצוינות ערכית. הקוד מציב רף גבוה שיש לשאוף אליו, של הראוי והנכון ומהווה הצהרה ברורה ומפורשת לכל מה שאנו מאמינים בו ושואפים לקיים.

הערכים המובילים בבנק:

 • יצירתיות, יוזמה וחדשנות

 • מקצועיות

 • יושרה, הוגנות ואמינות

 • שקיפות ופתיחות

 • אכפתיות ויחס אישי
 • אחריות


המטרות העיקריות של הקוד האתי:

 • ליצור סביבה ערכית ומוסרית בבנק ולתת מענה במקרה שהחוק ו/או הנוהל, אינם חד משמעיים.

 • להציג את הערכים המנחים את פעילותנו מול הלקוחות, העובדים והסביבה החיצונית.

 • להבהיר את האופן בו הערכים מיושמים בחיי היום יום, באמצעות כללי ההתנהגות המייצגים כל ערך.

 • לשמש מורה דרך ערכי במצבים של קונפליקט או דילמות אפשריות בחיי העבודה.
 • לסייע לעובדים בבחירת הדרך הראויה ולכוון את תהליכי קבלת החלטות הן במישור העסקי והן במישור הבינאישי.


על מי חל הקוד האתי?

הקוד האתי חל על כל עובדי הבנק הבינלאומי, בכל הדרגים ובכל התפקידים וכן על חברי ההנהלה והדירקטוריון.

הבנק מייחס חשיבות רבה ליישום הקוד במכלול הפעילות של הבנק, בכל מערכות היחסים הקיימות ומצפה מכל

עובדי הבנק, חברי ההנהלה והדירקטוריון לפעול ברוח הערכים המוצגים בקוד.

הקוד האתי משמש כמסמך הצהרתי מחייב בכל פעילות הבנק, כלפי לקוחותיו, כלפי עובדיו, וכלפי סביבתו - מתחרים, ספקים, הקהילה ואחרים להם יש מגע עם הבנק.